OUR MISSION

ลาแมร์มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเล
อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทั่วโลกและช่วย
ดูแลเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่มหาสมุทร
ของเราให้คงอยู่ยาวนาน เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป
เราตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
มหาสมุทรผ่านกองทุน La Mer Blue Hearts
Oceans Fund เพื่อสร้างคลื่นแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับท้องทะเล

LA MER
BLUE HEART

O C E A N S  F U N D

ลาแมร์ก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อต่อยอดการสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก ในปีนี้
เราเลือกที่จะสนับสนุนองค์กรที่ให้ความสำคัญ
ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อผลักดัน
ให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชุมชน

OUR BLUE HEART EFFORTS

LA MER BLUE HEART AMBASSADORS

ลาแมร์ร่วมมือกับนักอนุรักษ์ชื่อดัง นักวิทยาศาสตร์
และศิลปิน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเยาวชน ผู้ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญ
ในการรักษาท้องทะเลอันงดงาม

OUR ONGOING COMMITMENT

บนเส้นทางแห่งการปกป้องความสัมพันธ์ของเรา
กับมหาสมุทรเอาไว้ เราทราบดีว่าแม้การกระทำ
ที่เป็นเรื่องเล็กน้อย สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่